Bip
Mpec Ostróda

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o w Ostródzie

ul. Piłsudskiego 21, 14-100 Ostróda

A A A

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020

12

wrz.

2019

Przedmiot przetargu: Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020

Typ przetargu: nieograniczony

Termin składania ofert: 15 października 2019

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.  w Ostródzie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

,,Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020 ‘’

1.      Badanie sprawozdania finansowego powinno być zrealizowane:

 • za 2019 r. – do 31 marca 2020 roku,
 • za 2020 r. – do 31 marca 2021 roku

2.      Oferta powinna zawierać:

 • informacje o firmie, jej statusie prawnym i kierownictwie,
 • wskazanie osoby, która będzie prowadziła badanie sprawozdania wraz z opisem jej  
 • doświadczenia w badaniu firm ciepłowniczych,
 • listę referencyjną podmiotów gospodarczych, w których przeprowadzono
 • badanie   sprawozdań finansowych w ciągu ostatnich trzech lat,
 • zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru biegłych rewidentów,
 • zaświadczenie potwierdzające wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania
 • sprawozdań finansowych,
 • polisa obowiązkowego ubezpieczenia OC,
 • oświadczenie o niezależności wobec badanego podmiotu,
 • wypis z KRS lub CEIDG,
 • zaświadczenie NIP i REGON,
 • proponowaną cenę badania (netto bez VAT) – tj. kwotę ryczałtową uwzględniającą wszystkie koszty badania.

3.      Zainteresowani proszeni są  o składanie ofert z dopiskiem  ,,OFERTA – BILANS’’,które należy składać w terminie do 15 października 2019 r. w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący jej nienaruszalność na adres:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostródzie, ul. Marszałka Piłsudskiego 21, 14-100 Ostróda.

4. Podstawowe informacje o Spółce można uzyskać pod nr tel.:89/670-92-41 lub 89/670-92-44.

            Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty bez podania uzasadnienia, możliwość unieważnienia procedur bez podania przyczyn oraz ponoszenia jakichkolwiek skutków finansowo-prawnych.

Załączniki do pobrania

Wytworzył: Mirosław Nikodem

Data wytworzenia: 12 września 2019

Opublikował: Bartosz Dąbrowski

Data publikacji: 12 września 2019

Ostatnia modyfikacja: 9 lipca 2020

Autor modyfikacji: Bartosz Dąbrowski

Zmieniono: