Bip
Mpec Ostróda

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o w Ostródzie

ul. Piłsudskiego 21, 14-100 Ostróda

A A A

Majątekspółki

Majątek Spółki na 31.12.2020 r.

Całkowita wartość aktywów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostródzie na dzień 31 grudnia 2020 wynosi 37.089.174,61 zł na co składają się:

  • aktywa trwałe równe 29.161.909,30 zł, które obejmują wartości niematerialne i prawne w kwocie 1.392,53 zł, rzeczowe aktywa trwałe o wartości 28.094.333,77 zł    oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe wynoszące 1.066.183,00 zł.
  • aktywa obrotowe równe 7.927.265,31 zł.

Wynik Finansowy za 2020

Badanie sprawozdania finansowego MPEC Sp. z o.o. w Ostródzie zostało przeprowadzone przez firmę KPT Audyt podatki Edukacja TOMASZ PIETRZAK, ul. Armii Krajowej 14 lok. 34, 94-046 Łódź.

Badaniem objęto sprawozdanie finansowe, na które składa się:

  • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  • Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 rok, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 37 089 174,61 PLN,
  • Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 58 390,14 PLN,
  • Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020 wykazujący spadek kapitałów o kwotę 429 961,57 PLN,
  • Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2020 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 519 838,31 PLN.
  • oraz dodatkowe informacje i objaśnienia za rok obrotowy 2020

Wytworzył: Mirosław Nikodem

Data wytworzenia: 26 sierpnia 2021

Opublikował: solveit

Data publikacji: 3 stycznia 2017

Ostatnia modyfikacja: 26 sierpnia 2021

Autor modyfikacji: Bartosz Dąbrowski

Zmieniono: