Bip
Mpec Ostróda

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o w Ostródzie

ul. Piłsudskiego 21, 14-100 Ostróda

A A A

Dochody i stratyspółki

Wynik Finansowy za 2019

Badanie sprawozdania finansowego MPEC Sp. z o.o. w Ostródzie zostało przeprowadzone przez firmę KPT Audyt podatki Edukacja TOMASZ PIETRZAK, ul. Armii Krajowej 14 lok. 34, 94-046 Łódź .

Badaniem objęto sprawozdanie finansowe, na które składa się:

  • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  • Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 rok, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 39 027 890,70 PLN,
  • Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 1 170 774,89 PLN,
  • Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019 wykazujący spadek kapitałów o kwotę 1 170 774,89 PLN,
  • Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2019 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 711 420,38 PLN.
  • oraz dodatkowe informacje i objaśnienia za rok obrotowy 2019

Wytworzył: Mirosław Nikodem

Data wytworzenia: 30 czerwca 2020

Opublikował: solveit

Data publikacji: 3 stycznia 2017

Ostatnia modyfikacja: 14 kwietnia 2021

Autor modyfikacji: Bartosz Dąbrowski

Zmieniono: