Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/platne/serwer16705/public_html/mpec/bip/wp-content/themes/mpec/functions.php on line 74
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o w Ostródzie
Bip
Mpec Ostróda

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o w Ostródzie

ul. Piłsudskiego 21, 14-100 Ostróda

A A A

OFERTY PRACY

Komunikat

Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o . o w Ostródzie

                               W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o w Ostródzie oraz na mocy podjętej Uchwały  Nr 13/2019 z dnia 09.07.2019 roku Rady Nadzorczej MPEC  Sp. z o.o,  Pan Włodzimierz Michał Brodiuk  z dniem 09.07.2019 r. powołany został do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne konkursu na stanowisko Prezesa


Rada Nadzorcza MPEC SP. z o. o. w Ostródzie informuje, że niżej wymienieni

kandydaci spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu konkursu na Prezesa Zarządu MPEC Sp. z o. o. w Ostródzie:

1) Pan Bogusław Szałko, zamieszkały Dobre Miasto

2) Pan Włodzimierz Michał Brodiuk zamieszkały Ostróda

Oferta złożona przez Pana Jarosława Barczuka nie spełniała wymogów formalnych

zawartych w ogłoszeniu.

Rada Nadzorcza:

1. Bogdan Szewczyk

2. Tomasz Witowski

3. Marcin Wilga

4. Jan Antochowski


Ogłoszenie
o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Ostródzie

Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej   Sp. z o.o w Ostródzie ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej  Spółka z o.o. w Ostródzie,  zwaną dalej „Spółką”.

 1. Kandydat na Prezesa Zarządu Spółki powinien spełniać łącznie następujące wymogi formalne:
  1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  2. posiadać co najmniej 5 – letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych,
  3. nie pozostawać w stosunku pracy ze Spółką ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego,
  4. nie posiadać akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi,
  5. nie pozostawać ze spółką, o której mowa w pkt 4, w stosunku pracy ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego,
  6. nie wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki,
  7. stan zdrowia kandydata pozwala na zajmowanie stanowiska Prezesa.

 

 1. Kandydat na Prezesa Spółki powinien również:
  1. być osobą fizyczną mającą pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych
  3. korzystać w pełni z praw publicznych,
  4. nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk w spółkach handlowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

 

 1. Wymagania  stawiane kandydatom :
  1. znajomość zagadnień ekonomiczno – prawnych i administracyjnych w tym zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem samorządu terytorialnego oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, które zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr 57/2019 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 24 kwietnia 2019 r.
  2. znajomość ustawy o gospodarce komunalnej , ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy prawo zamówień publicznych.
  3. znajomość Ustawy prawo energetyczne z dnia 04.1997 ( t.j. Dz. U z 2019 r. ) .
  4. umiejętność zarządzania w warunkach gospodarki rynkowej.
  5. doświadczenie w obszarze zarządzania i kierowania zasobami ludzkimi.

 

 1. Kandydat na członka Prezesa Zarządu  Spółki nie powinien: 
  1. pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  2. wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  3. być zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.

 

 1. Osoby zainteresowane udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym spełniające warunki określone w treści ogłoszenia, proszone są o składanie ofert zawierających:
  1. kwestionariusz osobowy (CV wraz z przebiegiem kariery zawodowej),
  2. list motywacyjny,
  3. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
  4. dokumenty wykazujące przygotowanie do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu – kopie świadectw pracy potwierdzające co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
  5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu,
  6. oświadczenie o niepodleganiu ograniczeniom i zakazom wynikającym z przepisów prawa,
  7. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
  8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku Prezesa Zarządu,
  10. aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione nie wcześniej niż w terminie do trzech miesięcy od daty złożenia oferty,
  11. koncepcję funkcjonowania, zarzadzania  oraz rozwoju spółki z wykorzystaniem obecnego majątku,
  12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procedurze tworzenia rejestru kandydatów na Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z  o.o., zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO).

 

Dokumenty załącza się w poświadczonych przez kandydata o zgodności z oryginałem kserokopiach, za wyjątkiem CV,  listu motywacyjnego, koncepcji zarzadzania i rozwoju spółki oraz oświadczeń i zgody na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu.

 

Kandydaci w siedzibie spółki w Ostródzie przy ulicy Piłsudskiego 21    mają możliwość zapoznania się  z materiałami, które obejmują :

 1. umowę Spółki,
 2. dokumentację organizacyjną Spółki,
 3. sprawozdania finansowe i sprawozdania Zarządu Spółki,
 4. zasady nadzoru właścicielskiego,
 5. zagadnienia techniczno – organizacyjne, ekonomiczne  w komórkach organizacyjnych Spółki.

 

Wymagane w naborze dokumenty na Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa  Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostródzie  należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Komisja Konkursowa PREZES MPEC” w  siedzibie Spółki w Ostródzie ul, Piłsudskiego 21 /sekretariat/  w terminie do dnia  24 czerwca  2019 r. do godz. 14:00.

O złożeniu zgłoszenia decyduje data wpływu do siedziby MPEC spółka z.o.o w Ostródzie

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po terminie, jak też zawierające braki formalne pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Kandydaci spełniający wymogi formalne ogłoszenia o konkursie zostaną poinformowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej  o zakwalifikowaniu do dalszego postepowania konkursowego oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej w trakcie której zostanie dokonana ocena kwalifikacji, wiedza i predyspozycje kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu.  

Otrzymane oferty, odrzucone lub pozostawione bez rozpoznania zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu postępowania.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia konkursu lub odrzucenia oferty bez podania przyczyn.

Wytworzył: Rada Nadzorcza

Data wytworzenia: 12 czerwca 2019

Opublikował: Bartosz Dąbrowski

Data publikacji: 12 czerwca 2019

Ostatnia modyfikacja: 10 lipca 2019

Autor modyfikacji: Bartosz Dąbrowski

Zmieniono: