Bip
Mpec Ostróda

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o w Ostródzie

ul. Piłsudskiego 21, 14-100 Ostróda

A A A

Majątekspółki

Majątek Spółki na 31.12.2016 r.

Całkowita wartość aktywów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostródzie na dzień 31 grudnia 2016 wynosi 19.474.383,98 zł na co składają się:

 

  • aktywa trwałe równe 12.525.137,34 zł, które obejmują wartości niematerialne i prawne w kwocie 139.569,82 zł, rzeczowy majątek trwały (środki trwałe oraz środki trwałe w budowie) o wartości 12.192.155,52 zł, długoterminowe rozliczenia międzyokresowe wynoszące 193.412,00 zł.
  • aktywa obrotowe równe 6.949.246,64 zł.

 

Wynik Finansowy za 2016

Badanie sprawozdania finansowego MPEC Sp. z o.o. w Ostródzie zostało przeprowadzone przez firmę Kancelaria Biegłego Rewidenta „AUDYT” Kazimierz Cierkowski, 14-200 Iława,     ul. Gen. Andersa 2c .

Badaniem objęto sprawozdanie finansowe, na które składa się:

  • bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 19 474 383,98 zł;
  • rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący zysk netto 1 153 435,79 zł;
  • rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazuje wzrost środków pieniężnych o kwotę 143 118,53 zł;
  • zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące wzrost kapitałów o kwotę 1 269 934,22 zł.

Wytworzył: Mirosław Nikodem

Data wytworzenia: 13 grudnia 2016

Opublikował: Bartosz Dąbrowski

Data publikacji: 3 stycznia 2017

Ostatnia modyfikacja: 12 września 2017

Autor modyfikacji: Bartosz Dąbrowski

Zmieniono: